Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Kinderuitzendingen in de Hongerwinter

Lees het verhaal van de duizenden bleekneusjes die "naar de boeren" werden gestuurd

door Caroline Nieuwendijk (Gemeentearchief Schiedam)

In de Hongerwinter van 1945 zijn naar schatting zo’n 50.000 kinderen uit de steden in het westen uitgezonden naar het oosten en noorden van Nederland. Het uitzenden kende al een lange traditie; sinds het einde van de negentiende eeuw werden er al kinderen uitgezonden naar het platteland of de zee om aan te sterken. Deze keer was de reden tot kinderuitzending, een hele acute; er heerste hongersnood in het westen van Nederland.   

Oprichting IKB
Door de spoorwegstaking, die op 17 september was ingegaan, verslechterde de voedselsituatie in de steden in het westen van Nederland. Eind 1944 was het duidelijk dat er vergaande maatregelen getroffen moesten worden. In december 1944 vroeg S.L. Louwes van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd aan de kerken om zich voor de voedselvoorziening in te zetten. De kerken waren niet politiek actief en waren hierdoor voor zowel de Nederlanders als de Duitsers een acceptabele partner. Op 11 december 1944 ging Seyss-Inquart akkoord met de hulp van de kerken op het gebied van voedsel en uitzending van kinderen. Hiervoor werd het ‘Interkerkelijk Bureau voor Noodvoedselvoorziening en Kinderuitzending’ (IKB) opgericht. Naast het Centrale IKB in Den Haag richtte elke stad haar eigen afdeling op.

Het doel van de IKB was kinderen uit de steden in het westen naar het oosten en het noorden van het land te zenden en om op de terugweg voedsel naar het westen te brengen. Het feit dat de organisatie uitging van de kerken, bevestigde het prestige van de kerk en niet dat van een bepaalde kerk. Het geld dat al deze transporten voor kinderen en voedsel kostte werd bijeen gebracht door de (collectes in) de kerken maar met name door bedrijven.

Medische keuring
De IKB sprak af dat er uitsluitend gehandeld diende te worden op medisch-sociale indicatie. Dus werden alle kinderen die in aanmerking kwamen voor noodvoedsel of voor uitzending medisch gekeurd door een schoolarts. De schoolarts deelde de kinderen in in vier klassen. Alleen de eerste twee klassen kwamen in aanmerking voor voedsel of uitzending. Zat een kind in die hoogste klasse, dan was er sprake van minimaal 20% ondervoeding. Een sociale indicatie, bijvoorbeeld een werkeloze of een afwezige vader, leidde tot plaatsing in een hogere klasse. Als het kind het gastgezin tot last kon zijn door bijvoorbeeld het hebben van een besmettelijke ziekte of bedplassen, dan mocht het kind niet uitgezonden worden. Het kwam dan wel in aanmerking voor noodvoedsel.

Naar het pleegadres
De bedoeling was dat de ouders een adres aan het IKB gaven, waar het kind naar toe kon worden gebracht. Sommige ouders gaven het adres op van het pleeggezin waar het kind in één van de vorige zomers al was geweest. In veel steden werden namelijk al langer kinderuitzendingen georganiseerd. Vaak ging het om initiatieven van gegoede burgers die zich het lot aantrokken van bleke en zwakke arbeiderskinderen. Sommige steden beschikten zelfs over eigen "koloniehuizen" waar kinderen in de zomer konden aansterken. Ouders zonder connecties met een pleeggezin gaven vaak het adres van een familielid, vriend of kennis op. Veel ouders hadden echter geen adres maar wel een ondervoed kind. Het IKB probeerde dan ook via het eigen netwerk van de kerken aan adressen te komen waar kinderen konden worden ondergebracht. Dit was vooral voor de Rooms-katholieken moeilijk omdat er weinig geloofsgenoten in het noorden van Nederland wonen.

Het ontbreken van adressen bij het IKB leidde er vaak toe dat de kinderen door iemand van het pleeggezin in het plaatselijk café of de school konden worden afgehaald. Voordeel van deze methode was dat degene die een kind kwam halen een kind kon kiezen dat paste bij het pleeggezin. Dus van de gewenste leeftijd of van het gewenste geslacht. Nadeel was dat de kinderen die er (door omstandigheden) slecht uitzagen, lang overbleven.

Administratie
Het organiseren van een kinderuitzending bracht veel administratie met zich mee. De praktische organisatie van een nooduitzending was grotendeels hetzelfde als die van de kinderuitzendingen in of voor de oorlog. De kinderen die zich melden, moesten geregistreerd, opgeroepen en daarna geselecteerd worden door een medische keuring door een schoolarts. Het transport van de kinderen en de daarbij horende begeleiding moest worden geregeld en de adressen van de pleegouders worden geregistreerd. Ook zou er een administratie van oproepkaarten, keuringskaarten en labels moeten worden opgezet. Verenigingen die zich al voor de oorlog bezighielden met kinderuitzendingen waren uiteraard goed bekend met dit soort praktische zaken. In sommige steden werd de organisatie daarom voor een deel door mensen gedaan die de reguliere uitzending van kinderen in of voor de oorlog regelde.

Belangrijk voor de administratie was ook de kerkelijke gezindte van een kind. De gezindten van de uitgezonden kinderen dienden een afspiegeling te zijn van de bevolking van een stad. Het was een initiatief van de kerken samen, het kon niet zo zijn, dat een bepaald geloof werd voorgetrokken. Het registreren van het geloof van het kind had bovendien als voordeel dat het kind bij een gelijkgezind pleeggezin kon worden ondergebracht.

Meenemen
Aan de ouders van de kinderen werd gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk kleding mee te geven en ze te voorzien van goed schoeisel. Want ook buiten de grote steden was er een tekort aan kleding en schoenen. Een bijna onmogelijke opgave voor de ouders, want er was niet aan kleding of schoenen te komen.
Verder moesten de kinderen een deken, een mok, een bord, vork, mes en lepel meenemen. Soms moesten de kinderen eten voor onderweg meenemen. Geen slim idee want de hongerige kinderen hadden binnen korte tijd het beetje eten, dat ze meekregen, opgegeten. Meestal werd er door de organisatie eten meegenomen of werd onderweg eten geregeld.

Transport met de vrachtwagen naar het oosten
Degene die met een (vracht)auto weg ging, vertrok meestal pas na Sperrtijd. Vervoer over de weg was namelijk niet zonder risico, er werden geregeld voertuigen beschoten door de Geallieerden. Het was veiliger om in het donker te rijden. Meestal kon er niet op benzine worden gereden maar moest er houtgas worden gebruikt. Het rijdend materieel was ook vaak van slechte kwaliteit. Al deze omstandigheden zorgden ervoor dat een tocht naar het oosten heel langzaam ging. Pas in de vroege ochtend werd de bestemming bereikt. Auto’s en vrachtauto’s waren er in alle maten en uitvoeringen. Soms konden er maar zeven kinderen mee, soms meer dan dertig. Over de weg ging de tocht naar het oosten van het land, naar Zwolle en dan verder.

Transport met een schip naar het noorden
Een manier om veel kinderen tegelijk te transporten was per schip. Dat was niet makkelijk. Alleen schippers met schepen die een rol speelden in de voedselvoorziening hadden een ontheffing voor de Arbeitseinzats en voeren nog. Door het dichtvriezen van de binnenwateren was het vervoer over water van 23 december 1944 tot half februari 1945 (bijna) niet mogelijk. Bovendien was het meereizen met een schip tot eind februari verre van ideaal. De temperaturen waren laag en er lag ijs op het water. In maart verbeterden de omstandigheden; het reizen werd prettiger, op veel dagen was er zelfs een aangenaam zonnetje. Wel hadden de kinderen in maart een aantal weken langer met weinig voedsel moeten doen waardoor ze verder verzwakt waren dan de kinderen die eerder vertrokken.

De kinderen verbleven in het ruim van het schip waar stro was neergelegd, zodat ze het warm hadden en daar makkelijk konden zitten en slapen. Er was een schot neergezet, met een emmer erachter; dat was het toilet. De schepen vervoerden vijftig tot honderdvijftig kinderen en voeren naar het noorden. Ze staken het IJsselmeer over en brachten hun kinderen in Friesland, of soms verder weg in Groningen onder. De reis duurde lang, van een paar dagen tot ruim een week. Dit kwam door de ijsvorming in de waterwegen maar ook doordat het verkrijgen van de benodigde vergunningen om bijvoorbeeld het IJsselmeer over te steken lang duurde.

De "verkeerde" trein
Het personeel van de spoorwegen was vanaf 17 september 1944 in staking, hierdoor reden er nauwelijks treinen. De treinen die nog reden, werden bemand door Duits personeel of spoorwegpersoneel dat Duitsgezind was. Het is bekend dat er een paar treinen met kinderen vanuit Rotterdam, Den Haag en Amsterdam zijn vertrokken. De Duitsgezinde NVD (Nederlandse Volks Dienst) had voor deze treinen gezorgd. Per trein konden er ongeveer zevenhonderdvijftig kinderen mee. Ze werden op Duitsgezinde pleegadressen ondergebracht.

"Wilde kinderen"
Naast de georganiseerde transporten van het IKB hebben ouders hun kinderen ook zelf op de fiets weggebracht of meegestuurd met anderen naar het oosten of noorden. Als de kinderen met de boot gingen dan kwamen ze in het noorden, in Groningen of Friesland, terecht. Vaker ging men op de fiets naar dorpen en steden ten oosten van Zwolle. Het voornaamste struikelblok daarbij was de IJsselbrug bij Zwolle, die gecontroleerd werd door Duitsers. Vaak was het vader of moeder, die op een hongertocht zijn of haar kind meenam om het op een pleegadres achter te laten. Soms waren het ook kennissen, familie of buren die een kind wegbrachten. De kinderen fietsten soms zelf, maar vaker zaten ze achterop.

De meeste kinderen gingen naar familie, kennissen of naar het pleegadres waar het een paar jaar eerder tijdens een uitzending was geweest. Ouders die geen adres hadden maar toch op weg gingen, probeerden op de bonnefooi onderweg een goed adres voor hun kind te vinden. De kinderen die niet via een organisatie waren uitgezonden, noemden het IKB ‘wilde kinderen’.

Het pleegadres
Vaak verbleven de uitgezonden kinderen op boerderijen. Maar ze konden ook zijn ondergebracht in een dorp of stad bij een winkelier of notaris. Soms was het erg druk op een pleegadres. Op boerderijen zaten ook wel eens onderduikers; dat waren vaak extra arbeidskrachten. Met de strijd om Limburg waren veel Limburgers geëvacueerd naar het noorden van het land. De kinderen gingen naar school en hielpen mee met huishoudelijke karweitjes of op de boerderij. Contact met hun ouders hadden ze via kaarten en brieven. De post stokte vanaf eind maart en kwam pas weer in mei op gang. Ouders en kinderen wisten dus wekenlang niets van elkaar.

Terug naar huis
Veel kinderen werden al in april bevrijd; veel eerder dan hun ouders in het westen van het land. Om naar huis te kunnen, moest eerst heel Nederland bevrijd zijn en de voedselsituatie in de eigen stad weer normaal zijn. Daarnaast was het transport een probleem. Veel materieel was meegenomen naar Duitsland of verkeerde in slechte toestand. Gelukkig boden de geallieerden aan om transporten te regelen. Het IKB zorgde ervoor dat alle kinderen weer naar huis konden, ook de “wilde kinderen”. Vanaf half juni kwamen deze transporten op gang, de kinderen waren dus voor het nieuwe schooljaar weer thuis. De kinderen waren overigens niet de enigen die naar huis wilden. Mensen die waren ondergedoken, geëvacueerd, gevlucht, gedeserteerd of uit een kamp kwamen wilden ook graag naar huis. Het was een (inter)nationale stroom, voornamelijk van oost naar west, van mensen die terug naar huis gingen.

Zelf op zoek
Wie op zoek wil gaan naar zijn eigen uitzendgeschiedenis, kan op diverse plaatsen aan de slag. Het NIOD (Nederlands Instituut voor OorlogsDocumentatie) in Amsterdam heeft het archief van de Centrale IKB. Overigens was de rol van dit centrale bureau, door het gemis aan communicatie- en transportmiddelen, niet zo groot. Sommige IKB’s waren zelfs niet op de hoogte van de rol die het Centrale IKB zich had toegeëigend. In het archief van de plaats van waaruit het transport is vertrokken kunnen nog notulen aanwezig zijn of andere stukken die iets verraden over de organisatie van het IKB. Lijsten met namen waarop staat wie met welk transport op welke datum is vertrokken zijn er hoogst waarschijnlijk niet. En als er lijsten zijn, dan is niet altijd duidelijk wanneer die zijn vertrokken of met welk vervoermiddel.

Ook in het archief van het IKB in de plaats waar het transport aankwam, dat is dus niet altijd de plaats waar het pleeggezin woonde, is misschien informatie te vinden. De informatie die in de archieven te vinden is, is vaak fragmentarisch. De meeste kindertransporten zijn niet meer op basis van archiefmateriaal te reconstrueren…

Wie met een NVD-trein is meegereden heeft meer geluk. De archieven van de NVD zijn meestal goed bewaard gebleven in de steden van waaruit de treinen vertrokken, dus Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Ongetwijfeld is er ook bij het NIOD nog wat te vinden.

Over de auteur
Caroline Nieuwendijk is werkzaam bij het Gemeentearchief Schiedam. Ze deed onderzoek naar Schiedamse kinderuitzendingen door de jaren heen. Eind 2012 verscheen haar boek De Schiedamse bleekneusjes. Kinderuitzending tussen 1900 en 1971. Dit boek is inmiddels bijna uitverkocht en alleen nog maar in Schiedam te koop, maar zal deze zomer ook digitaal beschikbaar komen via de website van het Gemeentearchief Schiedam.

Tot slot: foto's gezocht
Beschikt u over een foto van een kinderuitzending die plaatsvond tijdens de Hongerwinter? Mailt u dan naar c.nieuwendijk@schiedam.nl. Op dit moment is er slechts één foto bekend van een (vermoedelijke) kinderuitzending tijdens de Hongerwinter, deze staat op het boek van Frans Nieuwenhuizen, Naar de boeren! (2010).

Update (mei 2017): er zijn foto's opgedoken van een retourtransport

Links

Reacties

 1. augusta grigoleit

  Ja ik was 4 en ging met de trein met een zuster en haar hond waar natoe weet ik niet maar ik zou het wel heel graag willen weten.

  04 januari 2014

 2. Redactie

  @ Augusta Grigoleit Woonde u destijds in Schiedam of ergens anders? Op onze site staan diverse verhalen van voormalige bleekneusjes (zie de links onderaan het artikel), wie weet schiet u nog wel meer te binnen bij het lezen van de herinneringen van anderen of biedt het u enkele aanknopingspunten.

  06 januari 2014

 3. anoniem

  Misschien interessant om de verhalen te lezen van de kinderen die de hele Hongerwinter in Den Haag verbleven. Lees het boek de Houthalers, van ondergetekende, uitgegeven door het Haags Bunker Museum en aldaar te verkrijgen. Eventueel wil ik wel een exemplaar verzorgen. Hans Berkhout emaii: hberkhout1@kpnmail.nl

  25 september 2014

 4. anoniem

  In het dorp Sloten, gemeente Amsterdam, werden ondervoede Amsterdamse kinderen via de Pancratiuskerk bij parochianen ondergebracht. Hetzelfde gebeurde in Lijnden, aan de overkant van de Ringvaart via de Franciscus van Salesparochie. Een boer uit de Sloterdijkermeerpolder reed met twee open wagens schoolkinderen uit de Kanaalstraat naar Wieringen. In verschillende gevallen is er (soms levenslang) contact gebleven. Pim Ligtvoet, lokaal historicus

  29 oktober 2014

 5. anoniem

  In 1942,1943 en 1944 ben ik met de trein van Rotterdam naar Groningen uitgezonden en in februari 1945 per boot omstreeks 18 februari, over het Ijsselmeer en over de Friese wateren naar Groningen gebracht, naar het pleeggezin waar ik in 43 en 44 ook al was geweest. ( het transport was door de kerk georganiseerd. De terugreis na de bevrijding was bizar.

  29 oktober 2014

 6. anoniem

  In 1944-1945 ben ik vanaf Amsterdam naar Limburg uitgezonden, naar het dorp Grathem. Helaas kan ik daar niets over teugvinden. Kan iemand mij daarover iets vertellen? Heb altijd contact gehouden, inmiddels met de 3e generatie. Ik ben nu 77 jaar.

  30 oktober 2014

 7. Redactie

  Leuk al die nieuwe reacties. Blijf ze vooral plaatsen! Voor iedereen die vragen heeft over zijn/haar uitzending: zie de tips van Caroline Nieuwendijk onder het kopje 'Zelf onderzoek doen'.

  04 november 2014

 8. anoniem

  van 1943- tot 1945 was ik in Limburg waarschijnlijk in Echt ben daar ook op school geweest heb nooit meer contact gehad. zou graag meer willen weten het is een zwart gat uit mijn jeugd. mijn naam is Henny Breeve ben 73 jaar en al een tijd op zoek.

  30 november 2014

 9. Redactie

  @Henny Breeve Bedankt voor uw reactie. Waar woonde u vroeger, vanuit welke plaats bent u uitgezonden? Ik hoop dat u wat aan de tips uit het verhaal van Caroline hebt. Ook de huidige expositie in het Verzetsmuseum in Amsterdam is een aanrader!

  02 december 2014

 10. Redactie

  Nog een tip voor iedereen die op zoek is naar informatie: benader de historische vereniging in de plaats waar u terecht kwam. Als u wat aanknopingspunten hebt kunnen zij misschien een oproepje plaatsen of u op weg helpen.

  02 december 2014

 11. anoniem

  IN de Hongerwinter ben' ik vanuit Amsterdam naar Heerhugowaard gebracht achterop een fiets, volgens mij was het een mevrouw die dat deed vanuit de St. Ritakerk, ik zou graag willen.weten waar ik toen ben geweest.

  30 januari 2015

 12. anoniem

  IK ben vergeten mijn naam te schrijven, Hennie Rademaker uit Amsterdam Noord.

  30 januari 2015

 13. Redactie

  @Hennie Rademaker Zie ook de tips onder het kopje 'Zelf op zoek': het NIOD lijkt een goede eerste stap. Zie www.niod.nl. Succes!

  03 februari 2015

 14. anoniem

  ik hoopte meer te weten te komen over mijn reis (van haven Leidschendam met vrachtschip van hr,Remmerswaal) naar Oldenzaal, via Utrecht Deventer, Goor Delden. Kwam ne week terecht in Lemselo Kwam veel bij fam Engbers in Lemselo, ben helaas alle contact verloren. Weet u iets meer? Laat het a.u.b. weten. Bep Planken. Mail-adres ejbersm@gmail.com tel o6-81027338

  14 maart 2015

 15. Redactie

  @Bep Planken Wie weet leest er iemand mee die meer weet over deze reis of die u verder kan helpen. Mocht u het boek 'Naar de boeren' van Frans Nieuwenhuis nog niet hebben gelezen, dan is dat ook een goed startpunt. Succes!

  16 maart 2015

 16. anoniem

  Ik ben vanuit den haag naar het eiland Rozenburg gestuurd, in de hongerwinter, met een boot, w.s. door het IKB, naar de Fam. de Haas van Dorsser, graag zou ik wat informatie willen hebben over de mensen die deze uitzending hebben verzorgd en over de fa. de Haas van Dorsser. Ben de familie uit het oog verloren.

  05 mei 2015

 17. Redactie

  @anoniem Heeft u al contact opgenomen met het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg? Wellicht hebben zij tips voor u.

  06 mei 2015

 18. anoniem

  De socioloog Johannes van der Weiden beschrijft in zijn bijdrage 'Heerhugowaard, 't Kruis' in de bundel Spannende Plekken zijn ervaringen als achtjarige, uitgezonden vanuit Haarlem. ISBN 978-94-90586-08-9

  11 juni 2015

 19. Redactie

  Ook u bedankt voor deze tip!

  17 juni 2015

 20. anoniem

  Geachte redactie, Mijn twee zusjes (tweeling) en ik werden vanaf treinstation Schiedam naar Groningen vervoerd. We waren eerst door de GGD "goedgekeurd". Ik kwam terecht bij een gezin waarvan de vader fotograaf was. Fam. Bouchier, O.Ebbingestraat in Groningen. Mijn zusjes werden van elkaar gescheiden en hebben heel erg heimwee naar elkaar gehad. Inplaats dat wij doorvoed weer naar huis mochten, waren we nog steeds mager en dat kwam door heimwee, ach we waren nog maar 4 en 5 jaar oud. Voor mijn ouders was het ook vreselijk. Ik weet zelf niet zo veel meer, maar heb er mooie foto's aan overgehouden. Mijn naam is Suzanna Tromp (meisjesnaam)

  21 maart 2016

 21. Redactie

  @Mw Tromp Bedankt voor het delen van uw verhaal. En wat jong waren jullie, dat zal niet makkelijk geweest zijn.

  22 maart 2016

 22. anoniem

  Wij verheugen ons a.s zaterdag aanwezig te zijn bij het gebeuren van de bleekneusjes,ook ik sprak des stijds goed boers. Mijn moeder ging in 1945 met een kinderwagen en 3 meisjes lopend naar de boeren,daaar werd ik pas ziek van ellende,te veel eten gekregen Nu ben ik 83 en blakend van gezondheid. Wil van Hamburg.

  13 april 2016

 23. anoniem

  Ik ben op zoek naar Hongervluchtelingen die in de voormalige gemeente Oostdongeradeel[Friesland] terecht zijn gekomen. Dit i.v.m. onderzoek Doede Douma Metslawier

  23 juni 2016

 24. Redactie

  @Doede Douma Hebben de tips in bovenstaand artikel al wat aanknopingspunten opgeleverd? Ik denk aan evt. sporen in het regionale archief van betrokken organisaties. Als u meer informatie heeft (namen van kinderen, plaatsen waar ze vandaan kwamen, namen van gezinnen waar kinderen werden ondergebracht) kunt u wellicht een oproep op onze site plaatsen. In dat geval: mail even naar redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl.

  29 juni 2016

 25. Redactie

  @Wil van Hamburg Dank voor het delen van uw verhaal. Weet u nog waar u destijds bent terechtgekomen?

  29 juni 2016

 26. anoniem

  Eind 1944 ben ik met mijn oudere broer met een schip naar Lemmer gebracht. Daar vandaan zijn we met een boeren wagen naar het dorpje Kuinre gebracht. Ik kwam terecht bij tante Bertha waar meerdere evacuees ondergebracht waren. Herman de Hont

  04 juli 2016

 27. Redactie

  @Herman de Hont Bedankt voor uw reactie. Hoe zijn uw herinneringen aan deze tijd?

  07 juli 2016

 28. anoniem

  In de aanhef wordt gesproken van de WInter 1945 maar toen waren we al bevrijd. Het moet dus zijn de hongerwinter van 1944. Ik kreeg als zevenjarige voedsel uit gamellen die uit de gaarkeuken kwamen van Salvatori aan de Nunspeetlaan in Den Haag. Berd Wegman

  26 september 2016

 29. Redactie

  @Berd Wegman De Hongerwinter is de winter van 1944/1945. Maakte u als kind ook onderdeel uit van een kinderuitzending?

  27 september 2016

 30. anoniem

  Gingen er ook geen kinderen naar het buitenland ? Duitsland en verder heb ik eens gehoord,..klopt dit ?

  03 november 2016

 31. Redactie

  Dat kan ook na de oorlog geweest zijn, zie bv. dit bericht over kinderen uit Maassluis die in Engeland gingen aansterken http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/nieuws/maassluizer-bleekneusjes-bedanken-engeland

  08 november 2016

 32. anoniem

  In mijn herinnering heb ik, in tegenstelling tot mijn oudere broer, een leuke tijd gehad daar in Kuinre. Speelde elke dag met vriendjes op straat en de omliggende akkers. Op het adres waar ik ondergebracht was, werdt er erg goed voor mij gezorgt. Herman de Hont

  29 november 2016

 33. Redactie

  @Herman de Hont Fijn dat u goede herinneringen heeft aan die tijd. Heeft u ook contact gehouden met het gezin waar u werd opgevangen?

  30 november 2016

 34. anoniem

  Mijn ouders zijn met mijn twee oudste broers in januari 1945 vanuit Rotterdam gevlucht voor de honger en lopend in Culemborg aangekomen daarna zijn ze met de trein naar Friesland gebracht. Ik kan nu niks meer vragen. Maar er was toch een treinstaking? Ik kan nergens informatie vinden over dit soort vluchtelingen vervoer.

  08 maart 2017

 35. Redactie

  Er was inderdaad een treinstaking (vanaf half september 1944), maar er reden nog wel treinen. Zie ook het stukje "de 'verkeerde' trein" in bovenstaand verhaal. Daarin wordt beschreven dat er nog wel 'Duitse treinen' reden, waarmee ook kinderen vervoerd werden (zonder ouders overigens).

  09 maart 2017

 36. anoniem

  Ik kom nog even terug op het bovenstaande stukje , Mijn ouders zijn met mijn oudste twee broers ( die waren toen 20 maanden en 3 maanden en totaal uitgehongerd ) met de trein vanaf Culemborg naar Friesland gegaan. Ze zijn toen opgevangen in Workum op een boerderij we hebben nog steeds contact met die familie. Zou het kunnen dat met die kindertransporten dan soms TOCH ouders mee mochten als de kinderen heel klein waren. Of waren er dan soms toch andere treinen die reden?

  10 maart 2017

 37. Redactie

  Wat bijzonder dat er nog steeds contact is met de Friese familie. Wat betreft uw vraag: wellicht zijn er andere lezers die meer weten of vergelijkbare ervaringen hebben?

  13 maart 2017

 38. anoniem

  Mijn man inmiddels, 83 jaar heeft in de hongerwinter een aantal maanden in Vierhuis - Friesland verbleven. Een boerderij waarbij in het achterland turf werd gestoken. De boer en de boerin hadden aan mijn man een goedkope arbeidskracht. Er was nog een dochter Tsitske en een zoon (geestelijk gehandicapt). Hij had ongelofelijk veel heimwee en is er op een dag vandoor gegaan en is met een veewagen (?) naar Amsterdam gevlucht. In de buurt was er een jongen uit Amsterdam die het beter had getroffen, waardoor de heimwee nog meer werd aangewakkerd. De naam van deze Amsterdammer was Piet van Duivenbode. Hij zou graag met deze jongen in contact willen komen.

  22 maart 2017

 39. Redactie

  Misschien kunt u om te beginnen contact opnemen met Tresoar, het Friese historisch centrum. Zij weten waarschijnlijk of er in de regio Vierhuis een historische vereniging is die u kan helpen bij de zoektocht. Het zou goed kunnen dat er nog mensen in de regio zijn die al die jaren contact hebben gehouden met de kinderen die bij hen geplaatst waren, zeker als de band goed was. Zie www.tresoar.nl

  23 maart 2017

 40. anoniem

  Recentelijk ben ik erachter gekomen dat mijn moeder(nu 86 jaar) toen zij als uitgehongerd 14 jarig meisje naar Friesland is gestuurd door de man van het pleeggezin (langdurig?)misbruikt is. Ik zou graag uitzoeken waar zij toen geplaatst is. Deze hele geschiedenis heeft diepe sporen nagelaten in onze familie. Alle puzzelstukjes vallen nu op hun plaats.. weet u waar ik kan beginnen met zoeken? Mijn moeder kan ik er niet naar vragen, zij heeft dit alles overleefd door het weg te drukken...

  11 april 2017

 41. Redactie

  Wat een naar verhaal. In het bovengenoemde artikel staan diverse tips om te starten met onderzoek ('Zelf op zoek'). Vanuit welke gemeente is uw moeder vertrokken? Dan zou u in het desbetreffende gemeentearchief kunnen kijken of de archieven van de IKB bewaard zijn gebleven.

  13 april 2017

 42. anoniem

  IK ben met mijn broer van 5 jaar ik was 4 jaar en mijn zusje was 8 jaar zijn van uit Hilversum met een oude vuilnis auto met stro er in met zo/n 20 kinderen, naar Friesland gegaan wij werden ondergebracht in het dorp Makkum, zo/n 2 jaar,ik was allen en mijn broer en zusje,waren bij een ander gezin, ik vond het geen leuke tijd,

  15 mei 2017

 43. Redactie

  Dat kan ik me goed voorstellen, zo zonder broer en zus. Bedankt voor uw reactie.

  16 mei 2017

 44. anoniem

  De reactie van 'anoniem' van 29 oktober 2014 heeft mij getroffen. Deze 'anoniem' heeft in dezelfde boot gezeten als ik en ook mijn terugreis was bizar op de oplegger van een vrachtwagen van Siddeburen naar Rotterdam in de 2e helft van juni 1945. Teus.

  31 mei 2017

 45. Redactie

  @Teus Dat moet heel bijzonder zijn, om een reactie van een reisgenoot te lezen. Dank voor het delen!

  01 juni 2017

 46. Redactie

  Beste Jan, wellicht is het interessant om de auteur van het stuk hierover te benaderen? Haar e-mailadres staat onder het artikel.

  03 juli 2017

 47. anoniem

  Mijn broertje en ik zijn 23-3-1945 met een kindertransport lopend naar Heino gegaan.Zijn er nog mensen die er bij waren?Atie

  27 juli 2017

 48. Redactie

  @Atie Uit welke plaats vertrok het transport?

  27 juli 2017

 49. anoniem

  Uit Utrecht naar Heino 23-3-1945

  28 juli 2017

 50. Redactie

  @Atie Wie weet komen er reacties, zou mooi zijn!

  31 juli 2017

 51. anoniem

  In het jaar 1942 of 1942 ben ik als Haags bleekneusje naar Neer gebracht. Ik logeerde daar bij de familie Veugen in de neerstraat bij de kerk. Ik ben op zoek naar mijn vriendje van toen, die ook als Haags bleekneusje bij de familie Winkelmolen verbleef, bij de Houtzagerij. Van alle kinderen op de wagen van de pastoor werden wij als laatsten afgezet. Deze oproep komt van Trees Bergholtz, geboortejaar 1935 die op de laan van meerdervoort woonde in Den Haag. Alle reacties zijn welkom.

  31 juli 2017

 52. Redactie

  @Trees Bedankt voor uw verhaal, we hopen dat het reacties oplevert.

  01 augustus 2017

 53. anoniem

  Wij mijn zusje en ik zijn in rijnaken van Rotterdam naar Groningen gegaan, en van Groningen stad naar Wagenborgen in een koetsje. gebracht. Dat vergeet je nooit meer... Als stadsjongetje vond ik het leven daar prachtig, totdat Wagenborgen werd bevrijd. Er werd hevig gevochten,we waren als kind bewust van de gevaren, een kussen voor je hoofd we hadden was alles wat je kon doen...We zijn op een open vrachtwagen terug gereden naar Rotterdam, een barre tocht. We kwamen op de veemarkt aan, en stonden alleen. Ik vroeg aan mijn zus weet je de weg naar huis? Ze wist het niet en ik begon heel hard te huilen. Gelukkig heeft in onze ogen een oudere man ons thuis gebracht.. Rob van Dijk

  17 augustus 2017

 54. Redactie

  @Rob van Dijk Ik kan me goed voorstellen dat het u nog helder voor de geest staat, wat een verhaal. Dank voor het delen.

  21 augustus 2017

 55. anoniem

  Rob van Dijk, ook ik ben op 19 februari 1945 met twee rijnaken van Rotterdam naar Groningen gereisd (10 dagen) en na een oponthoud van twee dagen met een taxi naar Siddeburen gebracht. Tijdens de gevechten om Wagenborgen werd ik geëvacueerd naar Schildwolde. Rond 20 juni 1945 heb ik ook op een open oplegger gezeten, waarmee in de buurt van Zeist(dacht ik) een verschrikkelijk ongeluk is gebeurd. Ik zat helemaal achteraan op de oplegger en heb het zien gebeuren. Op de Veemarkt/Oostplein moest ik er ook af, maar gelukkig woonde er toen een familielid in de buurt, die mij thuisbracht. Teus van Steenis.

  28 augustus 2017

 56. Redactie

  @Teus van Steenis Ook u veel dank voor het delen van uw verhaal, heel bijzonder. Bericht voor iedereen die eventueel met elkaar in contact wil komen: in dat geval kunt u het beste of uw emailadres vermelden in uw verhaal, of uw contactgegevens mailen naar redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl. In dat laatste geval kunnen wij - als er een vergelijkbare oproep wordt gedaan door iemand anders - u met elkaar in contact brengen.

  29 augustus 2017

 57. anoniem

  Mijn moeder herinnert zich vaag dat ze in '43 in open vrachtwagens , mogelijk door duitsers, vanuit amsterdam naar Gasselternijveen is gebracht en dat de opvangende persoon (Boer??) niet echt wilde meewerken en gedwongen werd. Ik ben op zoek naar meer info en heb de historische vereniging al gemailt. Wie herkend dit ? johan.bakker@telfort.nl

  20 november 2017

 58. anoniem

  Ben met vrachtschip vanuit amsterdam naar friesland (vrouwenparochie) vervoerd in 1944

  20 november 2017

 59. Redactie

  @Johan Bakker Dat moet een nare ervaring zijn geweest voor je moeder. Het zou mooi zijn als de historische vereniging iets voor jullie betekenen, die houden vaak wel van een speurtocht/uitdaging!

  21 november 2017

 60. anoniem

  Op 19 februari 1945 vertrok ik met andere kinderen uit Rotterdam vm Maasstation na overnacht te hebben bij RK klooster in Kralingen naar Twente. De parochiegeestelijkheid van de St.Willibrordkerk had ons, ook verre van Duitsgezind, meegezonden. Wij kwamen terecht in Delden, waar katholieken en protestanten samenwerkten. Ik kwam bij R.K. oudere mensen. Zie mijn bijdrage in een boek "Delden terug naar toe Onvergetelijke oorlogsverhalen". Niks Duitsgezind!

  15 februari 2018

 61. anoniem

  Dr. G.J. (Ger) van Dam Nijmegen (1932-). Zo even 15-02-2018 schreef ik een reactie., maar vergat mijn naam te vermelden. Niet Duitsgezind en niet bij een Duitsgezind gezin in Delden terecht komend konden de R.K. geestelijken van onze Rotterdamse parochie ons meegeven met een Duitse legertrein. Enkele goederenwagons met stro én NSBers tussen wagens met tanks. IK meldde ook al een recent boek. Graag herstel

  15 februari 2018

 62. Redactie

  @Ger van Dam Waardevolle aanvulling, dank daarvoor. De alinea over de 'verkeerde' treinen (ik neem aan dat u daar naar verwijst) betroffen transporten met kinderen die waren geregeld door de Duitsgezinde Nederlandse Volksdienst, zoals de auteur ook aangeeft.

  20 februari 2018

 63. anoniem

  Ger van Dam. Dat wist ik al. IK vermeldde de NSB-bewaking. Mogelijk heeft de kapelaan (Donkers?) een katholiek NSB-lid met een groot gezin onder druk gezet. Het waren immers de laatste dagen van de oorlog. Delden was en is, zoals zoveel plaatsen in Oost-Nederland (incl. Twente) een vreedzame samenwerking van R.K. en Prot.Chr. : kerken én de middenstand.

  21 februari 2018

 64. anoniem

  Ik heb een aantal houten bordjes waar op staat centrale voedsel voorziening., Kan iemand mij hier iets meer over vertellen? Dank u.

  26 februari 2018

 65. Redactie

  Wellicht zijn deze in gebruik geweest bij gaarkeukens in de oorlog? Of bij de distributiekantoren waar bonnen werden verstrekt? Wie weet hier meer over?

  27 februari 2018

 66. anoniem

  ik ben op 13jarige leeftijd op een fiets zonder banden, op de kale velgen. naar Overijssel gereden en kwam daar op een boerderij terecht. Aardige mensen. Heb nu nog steeds kontakt met de familie. In junie naar Rotterdam teruggebracht met een legerauto. En ik sprak alleen nog plat Twents.

  11 maart 2018

 67. Redactie

  Wat een bijzonder verhaal, en mooi dat u alleen nog Twents sprak. Om welke plaats in Twente ging het?

  12 maart 2018

 68. anoniem

  Mijn vader heeft meermalen verteld over hoe hij met een broer en zus in 1943 met de boot van Amsterdam naar Kampen is gedaan en vanuit daar naar Goor, waar hij een jaar is gebleven. Er schijnt een NTR documentaire van te zijn, die hij graag zou terugzien. Is deze misschien bij u of één van de lezers bekend? Dan kom ik graag in contact. Groet, Monica

  07 september 2018

 69. Redactie

  @Monica Ik denk dat ik de documentaire gevonden heb, de titel is 'Naar de boeren' en deze is gemaakt ten tijde van de expositie in het Verzetsmuseum in Amsterdam. Hier een link naar de (korte) trailer: https://vimeo.com/104343635 (Er staat bij dat de DVD te koop, die moet vast nog ergens te krijgen zijn, succes!)

  10 september 2018

 70. anoniem

  Mijn oudste zusje(1931) en ik(1943), zijn op0 transport gezet in Amsterdam, via onze kerk, in de hongerwinter op een avond in het donker, naar Bergum, Friesland, met nog meer kinderen. Onderweg kregen we een lekke band en er is ook geschoten. We kwamen bij de Afsluitdijk en mochten er van de duitsers niet door. Een eind terug gereden en kregen de opdracht ons als zieke kinderen te gedragen, kreunen, huilen etc. Bij het wisselen van de wacht weer geprobeerd en ja, we mochten door. Kwamen in het donker aan en moesten op de grond zitten, dan kwamen er mensen die je meenamen. We kwamen in samen in en gezin waarvan de oudste zoon soldaat was, de jongste zoon was van onze leeftijd en niet erg aardig. We hebben het niet erg leuk gevonden destijds en zwierven veel buiten met andere kinderen die wij van het transport kenden en in de buurt woonden. Mijn zusje is op een gegeven moment weggelopen naar een boerderij en mocht daar blijven, veel geruzie toen haar kleren werden opgehaald. Wat ik mij afvraag, al jaren, is hoe wij weer thuis zijn gekomen na de oorlog, dat is niet blijven hangen in ons geheugen. Ik ben al bezig geweest met de kerk in Amsterdam, maar er is niemand tot op heden die mij iets kan vertellen. Ook niet de kerk in Bergum. Eind juli 1954 was ik daar nog, want ik heb een ansichtkaart uit die tijd. Wil het wel heel graag weten. Mijn jongste zusje (1936), heeft een week op het Ijselmeer in een boot gezeten met anderen en kwam in Groningen terecht, met die mensen hebben we altijd concact gehouden totdat er mensen gingen overlijden.

  16 december 2018

 71. anoniem

  Er is in bovenstaand bericht een foutieve datum, het moet zijn : Eind jul 1945 was ik daar nog.

  16 december 2018

 72. anoniem

  net na 1945 op transport gezet naar denemarken om aan te sterken van af maasstation metde trei n naar duits land via hannover hamburg naar padenborg grens denemarken ineen kamp overnacht anderedag met de richting seeland ben terecht gekomen asnas hove borevang op een klein boerdereitje bij fam robert petersen kompapier te kort,,

  16 december 2018

 73. anoniem

  1 vervolg op16 dec2018nu daar ben ik veel aan gekomen en heb mijn leven gered in woonde toen in schiedam mijn vader werkte op de glasfabriek en ik woonde in de wattstraat ben in middels82 en woon in portugal zou graag nog mensen onmoeten uit deze straatdie nog in levenzijn e adres fam. van. berk@gmail.com

  16 december 2018

 74. Redactie

  @ dhr/mw Van Berk Dank voor het delen van uw verhaal, heel bijzonder. Gezien de Schiedamse connectie zal ik de auteur van dit stuk, die verbonden is aan het Gemeentearchief Schiedam, attenderen op uw reactie. Wellicht heeft ze nog tips voor u.

  17 december 2018

 75. anoniem

  Waarom wordt eea niet duidelijker verteld. Gen christiaanse,de Duitse bevelhebber van de Wehrmacht in Nederland heeft tegen de instructie van seis inquart gehandeld door Duitse treinen beschikbaar te stellen om via verschillende organisaties waaronder de rk parochies vele duizenden kinderen het noorden en achterland aftezetten en zodoende duizenden kinderen heeft behoed de honger dood te sterven volgens zegge zou de generaal gezegd hebben dat het een plicht van hem was (geloof) en hij niet het risico wilde lopen een algehele opstand van de burgers in zijn rug temkrijgen seis inquart zou hier oogluikend op hebben gereageerd.

  19 augustus 2019

 76. Redactie

  @ de vragensteller van " waarom wordt eea niet duidelijker verteld" : Tips over bronnen en literatuur over dit onderwerp zijn altijd welkom. De auteur van dit stuk doet al jaren onderzoek naar de kinderuitzendingen en er is helaas maar weinig archiefmateriaal beschikbaar.

  22 augustus 2019

 77. anoniem

  Mijn moeder heeft tijdens de oorlog in Sexbierem gezeten, ik weet niet hoelang en waarom ,wij zijn er zo,n 40 jaar geleden nog terug geweest met mijn ouders en hebben haar pleegouders ontmoet ,weet helaas niet meer hoe zij heten en of zij zelf kinderen hadden

  08 oktober 2019

 78. anoniem

  Ik ben eigenaar van een schip dat in 1945 op 7 maart is vertrokken van de Haagse (Rijswijkse) Geestbrugkade a.d. Trekvliet. De reis ging in 5 dagen via Amsterdam-Enkhuizen-Lemmer naar Groningen en Hoogezand-Sappemeer. Ik kom graag in contact met mensen of nabestaanden van deze reis. bart@bona-spes.nl

  24 oktober 2019

 79. anoniem

  Rob van Dijk, Zojuist gekeken of er nog iets eer bekend is over de hongerwinter; En zowaar, het verhaal van Teus van Steenis komt mij bekend voor, Wij moesten ook Wagenborgen verlaten, ik zat achterop een fiets; en mijn voet kwam tussen de spaken. Ik gilde het uit en rende van het dijkje af, er werd geroepen kom terug er liggen hier mijnen. Ik kan nog wel meer verhalen, helaas is het verhaal van die mevrouw die verongelukte op de open vrachtwagen mij bij gebleven..... van.dijk9@kpnplanet.nl

  24 november 2019

 80. anoniem

  Ik ben op zoek naar info over bleekneusjes die vanuit Rotterdam en omgeving, dus ook Schiedam, naar Aalten en Dinxperlo en omgeving in de Achterhoek gingen. Anton Stapelkamp a.stapelkamp@aalten.nl

  03 januari 2020

 81. anoniem

  Ik ben op zoek naar een meisje dat aan het einde van de oorlog in Boxtel is geweest bij de familie Wagenaars. Zover ik weet heette zij Nans en kwam ze uit Rotterdam. In 1944 moet zij een jaar of vier zijn geweest.

  30 januari 2020

 82. anoniem

  opzoek naar wim en marietje kemp die in 1944 als evacuee vanuit amsterdam bij ons in drente *paterswolde /eelde zijn geweest ! Ik zou graag vernemen hoe het nu met ze gaat ! vanwijkmartin24 gmail.com` (achter de 24 ontbreekt apestaartje*

  16 februari 2020

 83. Redactie

  @Martin van Wijk Wat leuk dat je naar hen op zoek bent. Wie weet komen ze je berichtje tegen, zou leuk zijn. Anders is het wellicht een idee om bv. via de website van het Stadsarchief Amsterdam te kijken of je iets meer over de familie Kemp kunt vinden (bevolkingsregister?), dat levert wellicht een straatnaam op of wat andere concrete gegevens. Sowieso zou ik het Stadsarchief om advies vragen, zij kunnen misschien ook een oproepje verspreiden via hun social mediakanalen.

  19 februari 2020

 84. anoniem

  Mijn moeder (1935) is in de hongerwinter vanuit Utrecht naar Denekamp gebracht. Ze zou graag meer daarover willen te weten komen.

  09 maart 2020

 85. anoniem

  Op 16 december 1944 kwam er bij ons op Rozenburg een Haags meisje in huis. Tonny van den Broek heette ze. Na de oorlog hebben haar ouders nog lang contact gehad met mijn ouders. In 1944 vertrok het transport vanaf de Soestdijkse kade. Helaas is het contact daarna verwaterd en verdwenen.

  19 maart 2020

 86. anoniem

  Leen Pielstroom. Eind 1944, ik was toen 7 jaar, werd ik met mijn 4 jaar oudere zus op transport gesteld naar Drente. Wij vertrokken van Amsterdam CS en na enkele uren in Zwolle te zijn gestopt ivm bombardementen kwamen wij aan in Vries -Zuidlaren. Van daaruit werden wij op een boeren kar verder getransporteerd naar De Groeve (Gem. Zuidlaren). Wij hebben daar de bevrijding meegemaakt (naar ik meen 13 april 1944) en zijn in mei opgehaald door onze ouders. Tot aan het overlijden van onze pleegouders hebben wij contact met hen gehouden. Wat ik graag zou willen weten is: "Wanneer vond dat transport plaats ?"

  13 april 2020

 87. anoniem

  Ik ben op zoek naar de namen van de kinderen die vanuit Den Haag of Rijswijk zijn vertrokken per boot naar Friesland (o.a. Bergum) rondom 3 maart 1945. Waar zou ik de namenlijsten en andere documentatie kunnen vinden?

  19 mei 2020

 88. Redactie

  Zie ook de tips over zelf onderzoek doen in het artikel. Helaas is het niet zo dat er complete namenlijsten bewaard zijn gebleven...

  19 mei 2020

 89. anoniem

  Ik weet dat de hongerwinter meer in het westen plaatsvond, maar ik ben opzoek naar plekken in Den Haag. Ken u specifieke plekken in Den Haag?

  27 november 2020

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.